Logo
นวัตกรรม/งานวิจัย
OAR INNOVATION
Idea Suggestion
จำนวน 103 เรื่อง
คลังปัญหา
จำนวน 41 เรื่อง

สรุปจำนวนนวัตกรรมและผลงานวิจัย

สรุปจำนวนบุคคลดีเด่นด้านวิจัย นวัตกรรม

สรุปจำนวน Idea Suggestions แยกตามปี

สรุปจำนวนผลงานแยกตามประเภท

สรุปจำนวน Idea Suggestion แยกตามกลุ่ม

User Profile

ผู้บริหาร/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากลุ่มงาน